Метод проектів
Метод поректів.
Останнім часом усе більше уваги приділяється питанням особистісно орієнтованого освітнього процесу, тобто такого процесу в освіті, який зорієнтований на особистість. Особистість людини створюється суспільними зв'язками, в які вона вступає в своїй предметній діяльності.

Проект - сукупність певних дій, документів, текстів для створення реального об'єкта, предмета, створення різного роду теоретичного продукту.

В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів -індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізка часу. Цей підхід органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає розв'язування деякої проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого - інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих галузей. Результати виконаних проектів мають бути, що називається „відчутними", тобто якщо це теоретична проблема, то конкретне її розв'язання, якщо практична, - конкретний результат, готовий до впровадження.

Основні вимоги до використання методу проектів.

1.  Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми.

2.            Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів.

3.            Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.

4.            Визначення кінцевої мети спільних індивідуальних проектів.

5.            Визначення базових знань із різних областей, необхідних для роботи над проектом.

6.            Структурування змістовної частини проекту (з вказанням поетапних результатів).

7.            Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, завдань дослідження, які випливають з висунення гіпотези, їх розв'язування, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, корегування, висновки (використання в ході спільного дослідження методу „мозкової атаки", „круглого стола", статистичних методів, творчих звітів, перегляду тощо).

8.            Результати виконаних проектів мають бути матеріальними, тобто оформленими певними чином (відеофільм, альбом, бортжурнал „подорожей", комп'ютерна газета, альманах, Web - сторінка тощо).

„Проект" у перекладі з латинської означає - кинутий вперед задум. Цей термін застосовується в різних галузях науки.

Метод творчих проектів, на відміну від об'єктів продуктивної праці, дозволяє кожному школяреві вибирати проекти відповідно до своїх психофізіологічних і розумових здібностей.

Проектування - це вид діяльності, що синтезує в собі елементи ігрової, пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, перетворювальної, професійно-трудової, комунікативної, навчальної, теоретичної і практичної діяльності.

Перевагою проектно-технологічної діяльності є й те, що саме в ній можливе забезпечення особистісно орієнтованого трудового навчання.

Основний зміст проектування полягає в конструюванні сукупності дій та засобів, що дозволяють виконати поставлені завдання та розв'язати проблеми, досягти визначених цілей.

Щодо структури і послідовності, то проектно-технологічна діяльність учнів включає в себе організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний та заключний етапи.

Так, на організаційно-підготовчому етапі перед школярами постає проблема -усвідомлення необхідності потреб у всіх сферах діяльності людини. Учні мають усвідомити та визначити значення майбутнього виробу як для них самих, так і для суспільства в цілому. Школярі продукують та пропонують ряд ідей та різноманітні варіанти й параметри конструкцій, аби потім обговорити та вибрати оптимальний варіант конструкції. Усвідомлюють значення та необхідність даної конструкції для самих себе і суспільства, її конкурентоспроможність на ринку. Перед ними постає мета: отримання в результаті діяльності корисного продукту.

Наступний етап - конструкторський, на якому юні винахідники здійснюють планування технології виготовлення, а саме виконують такі дії: складання ескізу, добір інструментів і обладнання, визначення послідовності технологічних операцій, вибір доцільної технології виготовлення обраної конструкції; виконують економічні, екологічні та міні маркетингові операції.

На третьому етапі - технологічному, учні виконують заплановані операції, здійснюють самоконтроль та контроль якості виробу.

На заключному етапі здійснюється кінцевий контроль, порівняння і випробування проекту. Тут учні встановлюють, чи досягли вони своєї мети, який результат їхньої праці.

І, нарешті, учні захищають свій проект (виріб, план, модель) перед однокласниками.

Створена своїм розумом і виготовлена своїми руками річ з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу, вимог дизайну і техноетики робить людину добрішою, гуманнішою, дбайливою. Трудова вихованість учнів зростає в процесі збагнення технологічної культури через проектно-технологічну діяльність.

Усе це дозволяє зробити висновок про те, що така діяльність дозволяє здійснити перехід від „школи пам'яті" до „ школи мислення".

за визначенням проект - це сукупність певних дій, документів, попередніх текстів, задумів для створення реального об'єкту, предмету, різного роду теоретичного продукту, що передбачає творчу діяльність.

В педагогіці під проектом розуміють деякий конкретний напрямок роботи дітей для створення реального як теоретичного, так і практичного об'єкту.

В основі проекту - розвиток пізнавальних, творчих навичок, вмінь, що потребують конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі; розвиток критичного мислення; формування умінь самостійно набувати нові знання та поєднувати їх в єдину систему.

Основні вимоги до застосування методу проектів:

1. Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми (задачі), що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її рішення.

2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів.

3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність.

4. Визначення кінцевої мети спільних (індивідуальних) проектів.

5. Визначення базових знань з різноманітних галузей, необхідних для роботи над проектом.

6. Структурування змістової частини проекту (з вказанням проміжних результатів).

7. Використання дослідницьких методів, які передбачають таку послідовність дій:

    визначення проблеми і задач, що випливають з її дослідження;

   висунення гіпотези;

   обговорення шляхів дослідження;

   обговорення форми презентації результатів;

   збір, систематизація та аналіз отриманих даних;

   підведення підсумків, оформлення кінцевих результатів, їх презентація:

   висновки, висунення нових проблем дослідження.

Цінність проектної діяльності полягає у таких ознаках:

1. Виконання проекту є надзвичайно ефективним творчим процесом, під іас якого народжуються нові ідеї, підходи, рішення проблем.

2. Робота над проектом розвиває творче мислення.

3. Учні вчаться застосовувати отримані академічні знання на практиці.

4. Учні долучаються до новітньої навчальної діяльності - проектно-гехнологічної.

5. Учні відпрацьовують свою активну громадянську позицію у суспільстві.

 

Категорія: Методичні матеріали | Додав: Вчитель (21.02.2009)
Переглядів: 3939 | Рейтинг: 3.2/6
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]